KDO JSME?

xITee je digitální společnost působící převážně ve finančním sektoru a a na trhu zdravotních pojišťoven. Rádi a často také pomáháme start-upům nastartovat jejich business či softwarovým firmám dále vyvíjet jejich produkt.

CO NABÍZÍME?

Poskytujeme vývoj, údržbu, poradenství, správu a podporu softwarových aplikací. Náš tým ovládá všechny současné technologie. Hlavní specializací je JAVA a .NET.

CO DĚLÁME?

Naši IT odborníci z celého světa navrhují, vyvíjejí a udržují digitální řešení na míru přizpůsobená Vašim potřebám. Reference našich mezinárodních zákazníků jsou toho důkazem.

ZAJÍMAVÉ?

Máte zájem? Máte více otázek? Zjistěte o nás více! Kontaktujte nás a my uděláme vše, co je v našich silách, abychom Vám vyhověli.

Máte nápad? Jsme tu pro Vás, abychom Vám pomohli realizovat Vaše představy

NÁŠ TÝM

Naši zkušení developeři jsou vždy připraveni realizovat Vaše nápady

Naši zaměstnanci prošli řadou projektů, v nichž úspěšně aplikovali celou škálu technologií (různé hardwarové platformy, operační systémy, programovací jazyky, dokumentační nástroje)

CO ŘÍKAJÍ NAŠI ZÁKAZNÍCI

5161832

ŘÁDKŮ KÓDU

152482

HRNKŮ KAFE

143

UKONČENÝCH PROJEKTŮ

12

LET ZKUŠENOSTÍ

VÝVOJ KROK PO KROKU

Vaše spokojenost je naší hlavní prioritou. Dodáváme měřitelnou kvalitu, dodržujeme nejvyšší bezpečnostní předpisy a používáme osvědčené metody jako je V-model nebo Scrum model.
 • 01 NÁPAD

  Podělte se s námi o Váš nápad

 • 02 KONCEPT

  Společně vytvoříme koncept

 • 03 DESIGN

  Připravíme pro Vás vhodný design

 • 04 VÝVOJ

  Umožníme realizaci Vašich představ

 • 05 TEST

  Všechny Vaše řešení pečlivě otestujeme

 • 06 GO LIVE

  3-2-1 GO!!!

Děkujeme!

  Vaše jméno

  Vaše společnost

  Váš e-mail

  Vaše telefonní číslo

  Vaše zpráva

  Zavolejte mně zpátkyNapište mně  Kliknutím na tlačidlo "Odeslat zprávu" souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

  Více informací

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen na dobu neurčitou společnosti xITee k.s., IČ: 272 24 830, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00 (dále jen Správce). Beru na vědomí, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že Správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat Správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat odesláním požadavku na emailovou adresu: withdraw@xitee.com popř. pomocí jiného kontaktu na https://www.xitee.com/cz/kontakt-cz/. Správce hodlá takto získané údaje využívat především k zasílání a zprostředkování bližších informací ze strany společnosti. Správce může tyto osobní údaje využívat také k zasílání marketingových sdělení (včetně služeb či zboží 3. stran), provádění statistických analýz a výzkumů anebo k přizpůsobování obsahu svých služeb (i s využitím technologie cookies); avšak nebude tyto údaje předávat nikomu dalšímu, nestanoví-li tak zvláštní zákony. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů a jejich zabezpečení v rámci elektronických systémů Správce naleznete na https://www.xitee.com/podminky-uzivani/ a https://www.xitee.com/cz/podminky-ochrany/.

  Vielen Dank!

   Ihr Name

   Ihre Firma

   Ihre E-Mail-Adresse

   Ihre Telefonnummer

   Ihre Nachricht an uns

   RückrufInfos anfordern   Durch Klicken auf die Schaltfläche "Nachricht Senden" stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zu.

   Mehr infos

   Ich stimme der Verarbeitung personenbezogener Daten zu. Die Verarbeitung personenbezogener Daten unterliegt der Verordnung (EG) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates und dem Gesetz Nr. 110/2019 Slg. über den Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Zustimmung zur Verarbeitung personenbezogener Daten wird auf unbestimmte Zeit an xITee k.s., IdNr.: 272 24 830, mit Sitz in Prag 1, Rybná 682/14, Postleitzahl 110 00 (im Folgenden als Administrator bezeichnet) erteilt. Ich nehme zur Kenntnis, dass ich das Recht habe, darüber informiert zu werden, welche personenbezogenen Daten, zu welchem Zweck und auf welche Art und Weise über meine Person verarbeitet werden. Wenn ich feststelle oder vermute, dass der Administrator die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten in einer Weise durchführt, die dem Schutz meines privaten und persönlichen Lebens widerspricht oder gesetzeswidrig ist, insbesondere wenn die personenbezogenen Daten in Bezug auf den Zweck ihrer Verarbeitung unrichtig sind, kann ich vom Administrator eine Erklärung verlangen oder den Administrator auffordern, den dadurch entstandenen Status zu beseitigen. Insbesondere kann es sich um das Widerrufen, Korrigieren, Ergänzen oder Löschen von personenbezogenen Daten handeln. Ich kann meine Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich eine Anfrage an die E-Mail-Adresse: withdraw@xitee.com sende oder einen anderen Kontakt unter https://www.xitee.com/de/kontakt-de/ benutze. Der Administrator beabsichtigt, die so gewonnenen Daten insbesondere dazu zu verwenden, detailliertere Informationen von Seiten der Gesellschaft zu senden und bereitzustellen. Der Administrator kann diese personenbezogenen Daten auch verwenden, um Marketing-Mitteilungen (einschließlich Dienstleistungen und Waren von Dritten) zu senden, statistische Analysen und Recherchen durchzuführen oder den Inhalt seiner Dienste anzupassen (einschließlich der Verwendung von Cookies). Diese Daten werden jedoch nicht an Dritte weitergegeben, sofern nicht durch besondere Gesetze angeordnet. Weitere Informationen zur Verarbeitung und zum Schutz personenbezogener Daten im Rahmen der elektronischen Systeme des Administrators finden Sie unter https://www.xitee.com/en/terms-and-conditions/ und https://www.xitee.com/en/privacy-policy/.

   Thank you!

    Your name

    Your company

    Your e-mail

    Your phone number

    Your message

    Call me backInformation request    By clicking the "Send message" button you agree to the processing of your personal information.

    More information

    I hereby give my consent to the personal data processing. The personal data processing is governed by the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council and Act No. 110/2019 Coll., On the Processing of Personal Data. The consent to the personal data processing is granted for an indefinite period of time exclusively to xITee k.s., ID No.: 272 24 830, with its registered office in Prague 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00 (hereinafter the Controller). I acknowledge that I have the right to be informed of which personal data about my person are processed, to what purpose and in which manner. If I discover or believe that the Controller processes my personal data in violation of the protection of my private or personal life or in violation of the law, especially if the personal data are inaccurate given the purpose of their processing, I may ask the Controller to explain the situation or to remove the incurred state. In particular, this may include blocking, correction, addition or elimination of personal data. I may withdraw my consent at any time by sending a request to the e-mail address: withdraw@xitee.com or by using another contact at https://www.xitee.com/en/contact-us/. The Controller intends to use the data thus obtained in particular to send and provide more detailed information from the company. The Controller may also use the personal data to send marketing communications (including services or products of third parties), conduct statistical analyses and research or to adjust the content of its services (including the use of cookies); however, it shall not hand over the data to anyone else unless stipulated otherwise. For more detailed information on personal data processing and security within the Controller’s electronic systems, visit the website https://www.xitee.com/en/terms-and-conditions/ and https://www.xitee.com/en/privacy-policy/.